Pole działania organizacji:

 • edukacja
 • organizacja czasu wolnego
 • sport i rekreacja
 • turystyka
 • hobby
 • organizacja zajęć, zawodów i imprez

Zakres działania organizacji:

 • rozwijanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych umiejętności pływackich,
 • propagowanie i rozwój sportu pływackiego oraz ratownictwa wodnego,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
 • turystyka i krajoznawstwo,
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne,
 • wspieranie sektora rybołówstwa i akwakultury,
 • rozwój przedsiębiorczości,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Władze organizacji:

Zarząd:

 • Jarosław Domałążek – Prezes
 • Izabela Firkowska – Wiceprezes
 • Mariusz Durejko – Skarbnik

Komisja rewizyjna:

 • Magdalena Szlagowska – Przewodnicząca
 • Anna Szymandera – Członek
 • Mateusz Bożek – Członek

Dodatkowe dane o organizacji:

Data rejestracji organizacji: 22 września 2017 r.
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000695053
Numer NIP: 839-31-98-491
Numer REGON: 368325168
Numer konta: Santander 12 1090 2590 0000 0001 3517 9078